இலங்கையில் தொழில்நுட்ப திறன்மிக்க சமூகத்தை வலுவூட்டும் பயணத்துக்கு தலைமை தாங்கும் STEMUp

2016 ஆம் ஆண்டு இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட STEMUp கல்வியியல் அறக்கட்டளையானது தகவல் தொழில்நுட்பம், விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம் (STEM) பாடவிடயங்களில் உயர்

SLASSCOM TechKids ප්රථමවරට පැවැත්වූ කේතකරණ තරඟාවලියේ දී පාසල් දරුවන් තමන්ගේ නිර්මාණශීලී කේතකරණ කුසලතා විදහා දක්වයි.

කේතකරණය යනු නිර්මාණශීලී ප්‍රකාශනයක එක් ආකාරයකි. ශ්‍රී ලංකා මෘදුකාංග හා සේවා සමාගම් සංගමය (SLASSCOM) මගින් මෑතක දී පැවැත්වීමට යෙදුණු SLASSCOM

முதன்முறையாக இடம்பெற்ை சிறுவர்களுக்கான ஸ்லஸ்க்ககாம் படக் கிட் நிகழ்நிறல குறியீடு கொட்டியில் சிறுவர்கள் அவர்களது ஆக்கபூர்வமான குறியீடு உருவாக்கும் திைறமகறள பவளிப்ெடுத்தினர்

குறியீடுகள் உருவாக்குதல்,  ஆக்கபூர்வமான பவளிப்ொட்டின் ஒரு வடிவமாகும். அண்றமயில் இடம் பெற்ை ஸ்லஸ்க்ககாம் படக் கிட்  நிகழ்நிறல குறியீடு  கொட்டி இதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாகும். இந்த ஊரடங்கு

Hutch cliQ தற்போது 4G இல்

இலங்கையின் மிகவும் விரும்பப்படும் மொபைல் புரோட்பேண்ட் சேவையான Hutch Telecommunications, தனது பிரபலமானcliQ app இனை மேம்படுத்தி மீள் அறிமுகம் செய்தமையின் மூலம், 078 மற்றும் 072