බහු- භාෂා අධ්‍යාපනයෙහි 40 වස සමරන, ප්‍රංශ ජාත්‍යන්තර පාසලට නවක සිසුන් බඳවා ගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශිෂ්ටතම බහු-භාෂා අධ්‍යාපාන අවස්ථාවන් පිරිනමන අධ්‍යාපන ආයතන අතර ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන ප්‍රංශ ජාත්‍යන්තර පාසල ලෙසින් ප්‍රකට, École

පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සඳහා වඩාත් සුරක්ෂිත ප්‍රවේශයක් පිළිබඳ සලකා බලන ලෙස ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි

මිලියන 4.5 ක රටේ අනාගතය වන දරුවන් සහ ලක්ෂ 2කට අධික අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සේවයේ නියුතු ගුරු මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව උදෙසා එළඹෙන