දීවා වෙතින් හඳුන්වා දෙන නව “දිරිය” රෙදි සෝදන කුඩු පාරිභෝගිකයන්ට සහන මිලට

මෙරට ප්‍රමුඛතම රෙදි සෝදන කුඩු සන්නාමය වන දීවා  ශ්‍රී ලාංකේය පාරිභෝගික ජනතාවගේ හදවත්වලට සමීපතම සන්නාමයක් බවට පත් වෙමින්, දැරිය හැකි