යුනියන් ලයිෆ්ස්ටයිල් බෝනස් වෙතින් නිරෝගී දිවියකට අත්වැලක්

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගමේ ජීවිත රක්ෂණ හිමියන්ට වඩාත් නිරෝගී ජීවිත ගතකිරීමට අවස්ථාව සලසා දීමේ පියවරක් වශයෙන් යුනියන් ලයිෆ්ස්ටයිල් බෝනස්’ වැඩසටහන යටතේ

ලංකාසෝයි වෙතින් තවත් නව නිෂ්පාදන දෙකක්: මිරිස් මාළු හා අලකරිය

කන්වීනියන්ස් ෆුඩ්ස් (ලංකා) පී.එල්.සී සමාගම ගෙන එන රටේම විශ්වාසයේ රස මුද්‍රාව වන ලංකාසෝයි නිෂ්පාදන පෙළෙහි නවතම සෝයා නිෂ්පාදන දෙකක් පසුගියදා