ඩීමෝ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ 42 වන ජාතික සම්මන්ත්‍රණය සහ 20 වන CAPA ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය සඳහා රන් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස සම්බන්ධ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම විවිධාංගීකරණය වූ සමාගමක් වන ඩීමෝ විසින්, ඔක්තෝම්බර් 6 වනදා සිට 8 වැනිදා දක්වා පැවති ශ්‍රී ලංකා වරලත්

CA ஸ்ரீலங்காவின் 42ஆவது தேசிய மாநாடு மற்றும் 20ஆவது CAPA சர்வதேச மாநாடுகளின் Gold அனுசரணையாளராக DIMO

இலங்கையின் முன்னணி பல்வகை கூட்டு நிறுவனமான DIMO, CA ஸ்ரீலங்காவின் 42ஆவது தேசிய மாநாடு மற்றும் 2021 ஒக்டோபர் 06 முதல் 08 ஆம் திகதி வரை

மேம்படுத்தப்பட்ட கலவைகளுடனான புதிய WD-40 Specialist® வகைகளை அறிமுகப்படுத்தும் DIMO

இலங்கையில் WD-40 இற்கான ஒரே விநியோகஸ்தர் எனும் வகையில், இலங்கையின் முன்னணி பன்முகப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றான DIMO, அண்மையில் புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட WD-40 Specialist®

ඉහළම ප්‍රමිතිගත නිෂ්පාදන වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන හේමාස් කන්සියුමර්හි නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ පාරිභෝගික ආකර්ෂණයක්

වසර ගණනාවක ඉතිහාසයකට උරුකම් කියන ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගමක් වන හේමාස් කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස්, වෙළඳ පොළ වෙත ඉහළම ප්‍රමිතිගත නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරන